"; echo hari($row[hari]); echo", "; echo tanggal($row[tanggal]); echo"
"; echo "$row[judul]"; echo"

"; }?>